Lieten/Liederen
Gysbert Japix

Lieten/Liederen

Camerata Trajectina

GLO 6055 - 8711525605503

Information GreatBrittain Germany

no description available

Tracklisting
 • 1
  Reamer In Sape
  02:51
 • 2
  Kipedo Reauwe-bjuester
  02:33
 • 3
  Tjesck-Moars See-Aengste
  02:53
 • 4
  Wobbelke
  03:10
 • 5
  Friesche Tjerne
  02:52
 • 6
  To-Haecke
  02:39
 • 7
  Malle Sijmen - J.P. Sweelinck (muselaar)
  01:26
 • 8
  Moarn-Liet - G. Ferretti
  01:43
 • 9
  Psalm 50 (luit)
  01:11
 • 10
  Juwn-Bede
  03:17
 • 11
  Van Goosen - J. Van Eyck
  03:52
 • 12
  Reontse Ljeafde-Gal
  03:46
 • 13
  Lân-Geane Aef Friesche Freugle
  01:31
 • 14
  Londesteyn (blokfluit, Citer, Gamba)
  01:45
 • 15
  Peckingtons Pond (idem)
  01:39
 • 16
  My Mistris Sings No Other Song (idem)
  00:50
 • 17
  Herders Ljeafde to Galathaea
  02:43
 • 18
  Bert-Sangh Twissche Aemaryl In Gôris
  02:50
 • 19
  Y Have Waked the Winters Nights (citer)
  01:05
 • 20
  De Nieuwe Laboré (citer)
  00:50
 • 21
  Muwze-Booste
  03:03
 • 22
  Op 't Musyck-Sjongen
  02:42
 • 23
  Psalm 130 - C. Goudimel
  03:16
 • 24
  Blye-Mie
  02:44
 • 25
  Psalm 23 - L. Bourgeois
  03:19
 • 26
  Com Shephards Deck Jour Heds (blokfluit, Luit, Gamba)
  01:43
 • 27
  Sir Eduward Nouwels Deligt (idem)
  01:00
 • 28
  Ljeafde Gjalpe
  02:51
 • 29
  Jaen Iz Ljeafte
  01:24
 • 30
  Ontsleyn' Hert
  02:03
 • 31
  Daphne (muselaar)
  04:11
 • 32
  Sjolle Kreamer In Tetke - P. Guédron
  04:57